SCHADUWKANTEN IN HET LICHT BRENGEN

 

In je intieme relatie toon je je aan je geliefde zoals je geleerd hebt dat dit past in een intieme relatie, maar je wordt in alles geraakt. Je geliefde haalt het beste en het slechtste in jou naar boven. Je kunt je geliefde gaan haten, willen kwetsen en pijn doen. Je kunt ervan genieten als je je geliefde kunt laten lijden.

Ben je  een slecht mens of is er wat anders aan de hand? 

Proficiat!!! Gefeliciteerd!!! Je bent een gezond mens

 

Je schaduwkanten ontwaken 

 

Je bent op weg om jezelf in je diepste lagen te leren kennen: "in je schaduwkanten". In je schaduwkanten leven al je weggedrukte vreugde en pijnen. Alles wat vanaf je jongste kinderjaren en de vele jaren daarna het daglicht niet mocht zien, zit in deze lagen verborgen, vaak in zeer verwrongen vorm. Als klein kindje voelde je je vaak heel blij en uitbundig maar je ouders konden deze levendigheid niet aan. Je moest je uitbundigheid onderdrukken. Soms voelde je je heel kwaad omdat je ouders je onrecht aandeden. Maar met deze boosheid was je ook niet welkom. Je moest ze onderdrukken. Dit gebeurde heel vaak en je warme boosheidsgevoel koelde geleidelijk af tot koele haat. Deze haat is  niet erkende liefde die geleidelijk bevroor omdat ze geen erkenning kreeg. Je uitbundigheid, je boosheid en je haat heb je moeten onderdrukken. Je hebt je leren gedragen zodat je acceptabel was voor je ouders.  Al die onderdrukte levenskrachten zijn niet weg. Ze hebben zich vastgezet in je weefsellagen als verboden schaduwkanten. Als je geliefde je onrecht aandoet, worden je schaduwlagen geraakt. Vanuit je vergeldingsdrang wil je je geliefde datgene aandoen wat jou is aangedaan. Vandaar dat je je geliefde haat, pijn wilt doen, wilt vernederen en ervan geniet als ze lijdt. 

 

Je schaduwkanten erkenning geven

 

Je miskende vreugde, pijn en boosheid willen alsnog erkenning krijgen maar ze zitten ook diep weggestopt. Deze kanten dienen getriggerd te worden. Een intieme relatie met een geliefde geeft je daarvoor de grootste kans. Zij kan als geen ander deze diepste kwetsuren wakker maken. Daarvoor is ze ook in je leven gekomen. Jij krijgt nu de kans om deze vreugde, woede, pijn of haat alsnog erkenning te geven.  Al deze onderdrukte kanten hebben immers deze erkenning nodig. Als je erin slaagt om deze erkenning te geven, is er weer een deel in jou dat erkenning krijgt en word je weer wat meer heel.

Als je alle onderdrukte en miskende kanten in jezelf deze erkenning geeft, herstel je weer je heelheid als man of vrouw. Dit heeft vele voordelen. Je lichaam gaat binnenin meer stromen omdat onderdrukte schaduwkanten je weefsels verharden. Je wordt ook vitaler en vrolijker. Want kanten van jezelf onderdrukken kost letterlijk veel energie en daar kan je heel moe van worden. Nu komt er veel energie vrij. Als je onderdrukte schaduwkanten in het licht komen, gaat je bevroren haat weer opwarmen tot woede. je komt opnieuw bij je gezonde boosheid, je nog niet geleefde  uitbundigheid. Vele niet geleefde en onderdrukte levenskrachten en liefdeskrachten komen daarbij vrij. Je schaduwkanten in het  licht brengen is het opdelven van je goud in jezelf.  

 

Keuze: slachtoffer zijn of eigen verantwoordelijkheid nemen. 

 

Je geliefde maakt van alles in je los. Ze raakt je diepste vreugde en je diepste pijnen. Ze frustreert je verlangens en gaat over je grenzen die jij niet kent of niet aangeeft. 

 

***In een afhankelijke relatie werkt de dramadriehoek: er is een aanklager, een schuldige en een dader. Je beschuldigt je geliefde dat zij je wat aandoet, je verlangens niet respecteert, je grenzen overschrijdt. Of je beschuldigt jezelf dat jij zo stom bent om je verlangens en je grenzen niet duidelijk aan te geven. Maar er is altijd een schuldige, een dader en een slachtoffer. De dader moet bekennen dat hij schuldig is en het slachtoffer moet genoegdoening krijgen. Maar door dit patroon blijft de relatie voor beiden beschadigd achter. Jullie gaan zich immers inhouden om elkaar niet te kwetsen en laten zich minder door elkaar raken. De stroom in jullie relatie raakt daardoor steeds meer geblokkeerd en de onderdrukte schaduwkrachten worden daardoor alleen maar groter en raken nog meer verwrongen.   

 

***In een volwassen relatie is je geliefde een spiegel die je diepste schaduwkanten raakt en je nog niet doorvoelde wonden openmaakt en jij doet hetzelfde bij je geliefde. Je krijgt de kans om jezelf in je schaduw te leren kennen, je kwetsuren te doorvoelen en erkenning te geven en als resultaat beter voor je verlangens en grenzen zorg te dragen. Als jullie allebei op deze manier met je schaduwkanten om kunnen gaan, worden jullie weer vrijer naar elkaar en gaat je relatie volop stromen. Alles wat geraakt wordt in jullie relatie mag volop in het daglicht komen. Jullie kunnen dansend door de hemel en de hel van een intieme relatie gaan in verbinding met elkaar. 

 

Schaduwkanten tussen mannen en vrouwen

 

Alles wat speelt in een intieme relatie tussen een man en een vrouw, speelt ook in het grotere collectieve samenspel tussen mannen en vrouwen. Al eeuwenlang voelen mannen en vrouwen zich tot elkaar aangetrokken en leven tegelijk ook in strijd met elkaar. Ze voelen zich door elkaar diep gekwetst, vernederd en verraden. In hun schaduwlagen zijn vrouwen bang voor mannen en ook woedend op mannen. In hun schaduwlagen zijn mannen bang voor vrouwen en woedend op vrouwen. Vrouwen willen vanuit hun vergeldingsdrang zich wreken op mannen voor de pijn en de vernedering die mannen hen aandoen. Ze willen mannen vernederen, kapot maken in hun carrière en gezinsleven. Ze genieten ervan als mannen in de media aan de schandpaal gezet worden voor hun misdaden of in de rechtbank veroordeeld.  Mannen willen hetzelfde doen naar vrouwen. Ze willen vrouwen vernederen,  miskennen en kapot maken voor alle pijn en miskennning die vrouwen hen aandoen. Maar zij hebben geen spreekbuis in de media en ook niet in de rechtbank. Op dit moment zijn het vooral vrouwen die met hun pijn naar buiten komen. Mannen zwijgen maar hun innerlijke woede en haat naar vrouwen zwelt bij hen alleen maar aan, omdat ze in de media en rechtbank voor hun kwetsuren, hun misbruik en hun vernederingen geen erkenning krijgen. 

 

Ook hierin hebben mannen en vrouwen twee keuzes

 

****vanuit het dader-slachtoffer patroon speelt de dramadriehoek: er is een aanklager- een slachtoffer en een dader. De maatschappij, de vrouwenbeweging, de politiek en de media zijn  op dit moment de aanklager: vrouwen zijn slachtoffer en mannen  dader. Mannen dienen schuld te bekennen en liefst collectief. Vrouwen hebben het recht om mannen aan te klagen en voelen zich voldaan als een man openbaar in de media aan de schandpaal wordt gezet, veroordeeld wordt in de rechtbank en vernietigd wordt als man en als mens. Het resultaat is dat de kloof tussen mannen en vrouwen steeds groter wordt, dat mannen een afkeer krijgen van vrouwen en vrouwen een afkeer krijgen van mannen. De schaduwkanten naar elkaar krijgen daardoor alleen maar meer voeding en nemen toe in kracht. Dit belast de verhouding tussen mannen en vrouwen in intieme relaties, in werksituaties en in het verenigingsleven. Maar ook kinderen worden hiermee belast. Jongens leren al vroeg dat er iets mis is met hen en meisjes leren al vroeg dat ze moeten oppassen voor jongens. 

 

****vanuit een volwassen relatie: mannen en vrouwen voelen hun pijnen en kwetsuren die ze in de ontmoeting met de andere sekse hebben opgelopen. Ze zien deze als een spiegel voor al hun onverwerkte leed en schaduwkanten en nemen hier zelf verantwoordelijkheid voor. Ze onderzoeken daarbij ook het lijden dat ze als seksegenoten elkaar hebben aangedaan. Vrouwen hebben andere vrouwen pijn gedaan en mannen hebben andere mannen in de steek gelaten en gekwetst. Vrouwen delen al hun  pijnen collectief met vrouwen en mannen delen al hun pijnen collectief met mannen en ze helen met seksegenoten hun wonden. Aansluitend komen mannen en vrouwen samen in gelijkwaardigheid en luisteren naar elkaars pijnen en kwetsuren vanuit een diep respect voor de eigen sekse en de andere sekse. Ze vertellen over hun verlangens en hun grenzen en over het samenspel daartussen. Ze vertellen hoe ze zich miskend en misbruikt voelen door de andere sekse en laten zich in gelijkwaardigheid door elkaar raken. Ze zoeken samen naar wegen om vanuit meer liefde en bewustzijn met elkaar samen te leven en elkaar lief te hebben. Op deze manier groeien ze samen in liefde en bewustzijn. 

 

Dit is de weg die mij zeer sterk raakt en waaraan ik met hart en ziel mijn volle bijdrage wil geven om als mannen en vrouwen samen deze weg in te slaan. Ik roep dan ook alle mannen en vrouwen die deze weg willen gaan op om me een mailtje te sturen: info@schoolvoorlevenskunsten.eu om onze liefde, wijsheid en krachten te bundelen.  

 

Schaduwkanten zijn in alles aanwezig

 

In elk project, elk nieuwsbericht, elke mededeling zijn zowel lichte als donkere kanten aanwezig. Als beide kanten daarin zichtbaar  zijn, geeft dit evenwicht en balans. Maar ze worden voorgesteld in een aangepaste versie, zodat mensen ze accepteren en kritiekloos binnenlaten, terwijl daarachter verborgen belangen verborgen zijn. In de boodschappen van journalisten, politici, virologen of andere mediafiguren, is dit vaak het duidelijkste voelbaar. Ze praten vanuit belangen die niet benoemd worden en dit leidt juist tot onbalans. Waar belangen in het spel zijn, speelt er op de achtergrond altijd een machtstrijd tussen mensen. Maar ook binnenin mensen is er dan een strijd aan de gang tussen tegengestelde innerlijke krachten die langs de ene kant macht en invloed willen en langs de andere kant pijn voelen, lijden of angst voelen.

 

Alleen inzicht in eigen kind schaduw ontsluiert de wereldschaduw van lichte en donkere krachten. 

 

Als klein kindje hebben je ouders je hun liefde en warmte gegeven, maar ze hebben je ook doordrongen en misvormd door hun pijn, hun schaduwkanten en hun trauma's. Alleen als je zelf inzicht hebt gekregen in je eigen drama van miskenning en misleiding door het samenspel van de lichte en donkere krachten in je ouders, kan je inzicht krijgen in het wereldwijde grotere krachtenspel. Zonder inzicht in jezelf, blijft dit onzichtbaar en versluierd en zit je gevangen in de opgedrongen versie door wereldleiders over goed en kwaad.

Als we allemaal transparant zouden leven, zouden al deze lichte en donkere krachten openlijk zichtbaar zijn. We zouden dan zien dat beide krachten in elke mens, in elke man, in elke vrouw, in elk volk, in elke wereldleider aanwezig zijn. Door erkenning van deze krachten zouden licht en donker vanzelf in harmonie komen. Dit vormt een groot contrast met wat er nu gebeurt. Nu wordt ons door machthebbers en wetenschappers een misleidende beeldvorming voorgehouden en blijven de belangen, de machtstrijd, de schaduwkanten die in hen aanwezig zijn, onzichtbaar. Dit leidt tot nog meer verdeeldheid, wantrouwen en strijd en daar komt onvermijdelijk oorlog van, op kleine of grote schaal.   

 

Schaduwkanten in de wereld in het licht brengen brengt vrede. 

 

Al deze lichte en donkere krachten spelen ook tussen volkeren. Zij tonen zich vaak betrokken en vredelievend naar elkaar, maar in hun schaduwlagen smeulen alle kwetsuren en niet geheelde pijnen. Deze zijn onzichtbaar en worden niet benoemd maar werken wel als brandstof voor conflicten tussen volkeren. Al eeuwenlang leven volkeren samen vanuit een machtsverhouding met elkaar. Het ene volk verheft zich boven het andere volk en eigent zich het recht toe om over een ander volk te heersen en hun rijkdommen te plunderen. Vroeger gebeurde dit openlijk door het koloniseren van volkeren. Nu zijn er subtielere manieren om andere volkeren hun wil op te leggen. Daarbij zijn er vele verschillende machtsblokken waarbij de westerse wereld de neiging heeft om zich moreel superieur ten opzichte van andere culturen te gedragen. Hetzelfde gebeurt tussen linkse en rechtse visies. Links klaagt rechts aan, rechts klaagt links aan. Beiden zien hun visie als moreel superieur boven de ander en vandaar uit ontstaan er machtsstrijden. Macht en onmacht wisselen daarin elkaar af, maar staan ver af van echte kracht, wijsheid en liefde. In de huidige maatschappijen heerst controle en angst en gaat het in werkelijkheid om eigenbelangen. Alle volkeren voelen in hun collectieve schaduwkanten veel leed door de vernederingen, de oorlogen, de vele doden en alle geweld dat de andere, de vijand, hen heeft aangedaan. Het ene volk claimt het vergeldingsrecht om het andere volk te vernederen, te kwetsen en zelfs te vernietigen. Het andere volk claimt ditzelfde recht. Beide kanten worden daarbij aangespoord om oorlog te voeren vanuit de belangen van machtige mannen en vrouwen, machtige landen en uiteindelijk de belangen van de wapenindustrie en de elite die de wereld ongemerkt bestuurt.  

 

ook hierin heeft de wereld twee keuzes: 

 

***vanuit een belangen maatschappij speelt de dramadriehoek: er is een aanklager- een slachtoffer en een schuldige. De wereld is verdeeld in machtsblokken en afhankelijk vanuit welk machtsblok je kijkt, is de driehoek anders. Het gaat er in ieder geval om dat er een schuldige is die schuld bekent en erkent hoeveel leed hij de ander aandoet. Maar beide volkeren zien de ander als schuldige. Het gevolg is dat de wereld geregeerd blijft door controle en angst en er een machtsevenwicht in stand blijft door wapenwedloop en dreiging. Er is continu sprake van gewapende vrede. 

 

***vanuit een liefdevolle maatschappij voelen volkeren alle pijn en onverwerkte leed dat in ieder van hen aanwezig is. Elk volk ziet wat ze meemaken als een spiegel voor hun eigen schaduwkanten. Ze hebben de moed om de vijand als spiegel te zien voor hun eigen diepste collectieve schaduw.  Ze zoeken niet langer naar een schuldige, een dader of een slachtoffer. Ze beseffen dat ze allebei dader en slachtoffer zijn en allebei lijden. Elk volk  onderzoekt zijn eigen pijn en heelt zijn eigen wonden. Het leert leven vanuit zijn liefde, kracht en wijsheid voor hun eigen volk. Vanuit deze erkenning voor hun eigen lijden luisteren ze naar hun vijand. Ze erkennen elkaar daarin als gelijkwaardig in hun eigen land, met hun eigen zeden en gewoonten en verheffen zich niet meer boven de ander. Ze bezoeken elkaar met respect voor ieders eigenheid en grenzen en vertellen over hun onverwerkte pijnen en kwetsuren. Op deze manier bouwen ze een nieuwe gelijkwaardige relatie op met elkaar. Ze leren respect voor elkaars culturen en gewoonten, zonder dat het ene volk zich superieur voelt boven het andere.

Op deze manier herstellen ze het natuurlijke respect tussen volkeren. Als ze deze stappen kunnen zetten, zijn ze eraan toe om hun culturen met elkaar samen te brengen en te mengen en in elkaars land te leven vanuit wederzijdse vraag en respect voor de eigen grenzen. In diep respect voor elkaars eigenheid en identiteit kunnen mannen en vrouwen van verschillende landen en culuren zich dan mengen met elkaar. In eerste instantie zal dit het beste lukken als hun culturen op elkaar lijken. Het spreekt vanzelf dat hoe meer afwijkend hun maatschappij beelden, hoe meer tijd ze nodig hebben om vanuit gelijkheid en respect met elkaar samen te leven. 

 

  

 

 

 

 

^ Naar boven