Samenleven

De weg naar een warme en liefdevolle maatschappij

De individuele groei van vele mensen, gevolgd door groei in intieme relaties en in de seksualiteit tussen mannen en vrouwen, leidt na vele jaren tot een diepgaande maatschappelijke verandering. Tegelijk zullen ook de oude wereld structuren die op hebzucht en angst zijn gebaseerd instorten. Dit hele transformatieproces kan ertoe leiden dat de wereld in vrede en liefde kan samenleven.

Ik beschrijf de stappen zoals deze in mijn visie vorm kunnen krijgen.

Het is een visie met veel hoop. Zoals er in persoonlijke groeiprocessen een periode van onzekerheid en ontreddering is, zal de wereld dat ook in zijn totaliteit ervaren. Het is een groot uitzuiveringsproces waarin macht, hebzucht, angst en controle plaats maken voor liefde en vertrouwen.

  

Klas 1: De macht-onmacht maatschappij.

Mensen die zelf vanuit macht en onmacht leven, maken samen ook een maatschappij die op macht en onmacht is gebaseerd. Macht hebben en deze houden is belangrijk. Op elk niveau wordt dit nagestreefd. Mensen willen macht over hun leven, mannen en vrouwen over elkaar. Ouders over hun kinderen. De seksuele kracht zit in macht en onmacht gevangen.
 
Iedereen wil zoveel mogelijk macht en aanzien hebben. Mensen willen zo hoog mogelijk op de maatschappelijke ladder komen. Dat schept weer wantrouwen, afgunst en nijd naar elkaar. Openlijk wordt er gesproken over gelijkwaardigheid en vrijheid maar in werkelijkheid is er op elk niveau ongelijkwaardigheid. Iedereen knecht elkaar. Mensen zijn met hun eigen belangen bezig. In elke handeling en contact willen ze gewin voor zichzelf verkrijgen.
 
Er zijn winnaars en verliezers. Winnaars bezitten macht, aanzien, eigendom en geld. De machtigen bepalen binnen een land welke regels en normen belangrijk zijn. Door een systeem van belonen, verleiden en straffen passen mensen zich aan.
 

Op verliezers wordt neergekeken, ze krijgen de kruimels. Innerlijk begeren ze wat de machtigen hebben. Ze gaan de zwakke plekken van de machtigen exploiteren. Ze saboteren, stelen of ondermijnen de macht op een andere manier. Dit is een bron van geweld, misbruik en criminaliteit, met een harde hand wordt deze de kop ingedrukt. Om de belangen van de rijken te herstellen zijn dan weer controle, politie en gevangenissen nodig.

Het hele maatschappelijke leven is op angst, controle en zorgen maken gebaseerd waarbij je kwetsbare kanten niet zichtbaar mogen zijn.
 

Het is een wereld van wantrouwen waarin door regels en veel wetten de grootste uitwassen onder controle zijn.

Leiders zijn mensen met veel invloed en macht, die van alles beloven, zonder het  waar te maken. Ze zijn heel vaak met eigen macht en belangen  bezig. Leiders en autoriteiten worden gevreesd en met ontzag bekeken. Niemand zal hun gezag en waarheid ter discussie stellen.
Dit geldt zowel voor de leiders van een land als voor de wereldleiders. Op wereldvlak zijn er machtsblokken die elkaar in evenwicht houden en elkaar niet vertrouwen. Ieder wil de grootste zijn en de meeste macht hebben. In naam van de vrede wordt er oorlog gevoerd.
 
Klas 2: De democratische maatschappij.
Mensen leven vanuit hun individueel belang. Ze willen het goed en confortabel in hun leven hebben. Iedereen tracht zichzelf voordeel te doen. Ze willen zo veel mogelijk geld verdienen om vrijheid en rijkdom te kunnen kopen. Daarom moeten de meeste hard werken of slim zijn in het zaken doen. Van hoog tot laag zijn ze allemaal concurrenten van elkaar.
 

Wat goed is wordt niet langer alleen door opvoeders en autoriteiten maar door de media bepaald. Deze bepalen wat mensen moeten weten en bezitten om erbij te horen. Ze geven de mensen ook de nodige prikkels en amusement om in hun leven tevreden te blijven. Maar ondanks dat neemt de onvrede steeds meer toe.

Mannen en vrouwen leven in een afhankelijk verbond met elkaar. Er is weinig tijd voor elkaar. Prikkels en spannende zaken maken hun leven levend. Kinderen worden door ouders opgevoed om aangepast te zijn en zich te gedragen, maar kinderen gaan zich hiertegen reeds op vroege leeftijd verzetten.
 

Mensen dragen maskers naar elkaar. Er is een dun laagje van ideale waarden als vrijheid en gelijkheid, maar ieder is bezig zichzelf met anderen te vergelijken en zichzelf meer of minder dan anderen te vinden.

Er is veel vrolijkheid, plezier en vermaak. De consumptiemaatschappij biedt ons veel prikkels aan. We willen steeds meer, steeds hoger, steeds verder. Ons leven is helemaal gevuld. Iedereen heeft het heel druk.

De invloed van autoriteiten wordt minder. Hun boodschappen zijn nu verpakt in andere woorden. Ze zullen zorgen dat iedereen het goed heeft, dat er rechtvaardigheid en vrede is. Maar onder het mom van zoeken naar vrede wordt wereldwijd de oorlog verklaard. Intriges en leugens worden als waarheid verteld.
 
Leiders zijn degene die macht en invloed uitstralen, beloftes doen en mislukte situaties als overwinningen voorstellen om mensen zand in de ogen te strooien. Zo geven ze de indruk dat ze hun beloftes waarmaken terwijl dit in werkelijkheid leugens zijn. 
 
Niemand is echt blij met deze leiders maar mensen zijn met hun eigen leven en belangen bezig en voelen dat ze geen invloed en macht kunnen uitoefenen op deze leiders. Leiders en media zijn nog steeds hun uiterlijk kompas omdat ze vervreemd zijn van wat er binnen in hen leeft. Ze hebben geen innerlijk kompas, daarvan zijn ze al eeuwenlang vervreemd.
 
De ene leider is niet beter dan de andere, al zijn er die hun best doen om maatschappelijke verbeteringen te krijgen. Maar net als iedereen missen ze zelfkennis, innerlijke rust en vrede. Ze leven als iedereen voor hun belang met drukke agenda’s en een onrustig leven.
 

Hun belangen en landsbelangen lopen door elkaar. En af en toe is daar een schandaal over dat dan weer door de rechtspraak wordt gesust.

In een democratie is iedereen overal bij betrokken. Er is een overvloed aan regels en wetten die geen mens verstaat.
 
Maar de basis van het leven blijft gebaseerd op macht en onmacht, angst, zorgen en controle in deze welvaartstaat.
 

Door het afzwakken van de autoritaire structuren worden de uitwassen veel meer zichtbaar. Allerlei vormen van misbruik, agressie, seksueel misbruik, en criminaliteit worden elke dag op de voorpagina’s geplaatst. Maar in deze maatschappij is dit een uitwas van de onmacht, de keerzijde van de macht.

 

 

Klas 3: De maatschappij die tot een tweedeling komt. 

Het grootste deel van de mensen blijft naar macht en aanzien streven. Ze willen steeds meer, steeds sterkere prikkels die hun leven levend moeten maken. Ze breiden hun macht meer uit, en klimmen op hogere posities waar bewuste mensen niet voor kiezen. Ze leven vanuit een tekortsbewustzijn, ze willen steeds meer. Wat ze ook doen hun leven is gevuld maar niet vervuld.
 

Ze beheersen de media en de financiële markten en verzamelen massaal rijkdom. Hun macht naar buiten wordt steeds groter. Maar innerlijk knagen er bij hen veel spanningen en gezondheidskwalen. Steeds meer gaan mensen aan stress ten onder, en relaties vallen als kaartenhuisjes in elkaar. De hebzucht en angst drijven de markteconomie tot uiterste grenzen zodat het steeds meer een zeepbel wordt die op ontploffen staat.

Een deel van de mensen keert zich naar binnen, ze laten de eisen en de drukte van het maatschappelijke leven los. Ze gaan zich meer afstemmen op wat er in hun binnenwereld leeft. Ze ontdekken daar veel pijn en oude kwetsuren die ze in het contact met hun ouders, andere autoriteiten en  met elkaar hebben opgelopen. Mensen gaan verstillen en vertragen. Ze gaan naar hun eigen innerlijk kompas luisteren. Voor hen wordt minder belangrijk wat de media en de politieke leiders vertellen. Ze zijn hun eigen leven aan het herstellen. Ze ontdekken daar hun eigen innerlijke kracht.
 
Vandaar uit gaan mannen en vrouwen elkaar op een echtere manier ontmoeten. Waarbij na een hele tijd ook hun seksuele relaties anders worden. Deze mensen trekken zich terug uit de maatschappij om innerlijk sterker te worden en een nieuwe basis voor hun leven vorm te geven. De maatschappelijke structuren merken hier weinig van. Het is een verinnerlijkt proces. Deze mensen keren zich massaal af van hun leiders en de politieke culturen. De leiders doen mee aan spel en vermaak om hun invloed en macht staande te houden. De uitwassen van misbruik, criminaliteit en agressie nemen toe en worden steeds groter. Er zijn niet genoeg gevangenissen om al deze mensen op te sluiten.
 

Er is een tweedeling in de wereld tussen mensen die in liefde en gelijkwaardigheid leven en mensen die nemen, in macht en controle leven. Deze gebruiken dezelfde woorden van liefde en gelijkwaardigheid als dekmantel van hun eigenbelang. Maar ze slagen er niet in de bewuste mensen hun wil op te leggen. .

 

Klas 4: Crisis en instorten van oude structuren. 
De oude status en machtstructuren van het ego, die op angst en hebzucht zijn gebouwd storten massaal in. Zowel de relaties die op bezitsliefde zijn gebaseerd alsook de economische, financiele als rechtssystemen gaan ten onder. Regeringsleiders hebben hier geen antwoorden meer op want hun oplossingen passen binnen de normen van een consumptie maatschappij. De beurzen storten massaal in. Er worden nieuwe regels opgesteld om alles in goede banen te leiden, maar de oude structuren kunnen alleen maar ten onder gaan.
 
Tegelijk zijn er grote klimaatveranderingen waarop de wereldleiders ook geen antwoord weten. De onkunde, schandalen van wereldleiders en rijken wordt blootgelegd maar de meerderheid verlangt alleen maar naar werk en vermaak. De minderheid van bewuste mensen leeft steeds meer in afstemming op het grotere geheel, in liefde en vertrouwen. Ze vormen een netwerk van mensen die vreugde en kracht uitstralen. Ze laten zien dat er een andere manier van leven mogelijk is.
 
Er zijn steeds meer mensen die voor innerlijke groei, innerlijke rust en vrede kiezen. Er zijn steeds meer mannen en vrouwen die in liefde en vrede met elkaar samenleven en de seksuele kracht in ere herstellen. Ze leven vanuit een overvloedsbewustzijn en steeds meer in het moment. Ze leven steeds meer vervuld en vullen steeds minder hun leven maar de maatschappij is in een crisis die ze nog nooit eerder heeft gekend.
 
Klas 5: De maatschappij die tot inkeer en vernieuwing komt.
De maatschappij wordt gedwongen om de oude structuren als een zinkend schip los te laten. De beurzen zijn volledig ingestort en aandelen hebben massaal een nulwaarde bereikt. Optiesystemen worden noodgedwongen afgeschaft. De criminaliteit is torenhoog maar ook schandalen binnen de rechterlijke machten zorgen ervoor dat het rechtssysteem komt bloot te liggen en mensen zien massaal hoe de wetten gebruikt zijn om belangen te dienen. Mensen zijn massaal ontredderd. De maatschappij gaat nu beseffen waar ze al die jaren als consumptie maatschappij mee bezig zijn geweest en hoe ver dit afstaat van een gezond en gelukkig leven. Ze gaan beseffen dat het streven naar steeds meer alleen maar tot ellende en ziekte heeft geleid. De innerlijke vervuiling en ziektes bij mensen komen massaal bloot te liggen.
 
De mensen die zich aan macht en uiterlijk vermaak vastklampen worden steeds onmachtiger. Iets wat ze moeilijk kunnen verdragen. Ze grijpen tijdelijk naar de wapens om de anderen met geweld hun wil op te leggen. Maar het is een laatste stuiptrekking, die wel nog veel dood en vernieling brengt. Het is het offer dat kennelijk nog gebracht diende te worden vooraleer mensen algemeen ontwaken en bewust worden.
De oude leiderschapsstructuren  klampen zich ook vast aan de macht en zaaien wereldwijd conflicten zodat hun macht nodig blijft, maar massaal zijn soldaten niet meer bereid om te vechten. Ze hebben het spel van hun leiders door. Vele presidenten en gezagsdragens klampen zich aan hun macht vast, maar het is een macht zonder kracht, in een wereld waarvan de oude structuren steeds meer aan het instorten zijn. Hier en daar zijn er ook reeds leiders die vanuit vertrouwen en wijsheid willen leven en luisteren naar innerlijk leiderschap.   
 
Het leidt tot bezinning over wat ons echt gelukkig maakt en wat ons in ons leven echt vervulling geeft. De kracht van de mensen die voor een bewust en liefdvol leven opkomen, wordt nu een draagvlak voor de maatschappij. Mannen en vrouwen vinden een nieuwe liefdevolle basis die vanuit de universele liefde wordt gevoed en die op grote schaal de bezitsliefde vervangt. Ouders verstaan de kunst om hun kinderen te laten openbloeien waardoor ze de heelheid en liefde voor zichzelf kunnen blijven behouden waarmee ze geboren zijn. Deze mensen leven met een innerlijke kompas en steeds meer mensen gaan op zoek naar hun innerlijke waarheid. Het gaat gepaard met een massale keuze voor duurzaamheid. De uitwaasen van de consumptie maatschappij lopen op zijn einde. 
 
Daar mannen en vrouwen in vrede leven, en de waarde van de seksuele kracht hebben hersteld is er geen plaats meer voor seksuele exploitatie, misbruik, seksuele verkrachting van vrouwen en ontkrachting van mannen. De wereld van pornografie verliest zijn aantrekkingskracht en stort in elkaar. Mensen kiezen massaal voor een betere kwaliteit van leven die op innerlijke kracht, gelijkwaardigheid en liefde is gebaseerd. Een nieuwe maatschappij kan geboren worden.

 

Klas 5: De samenwerkende maatschappij.

 

Individuele mensen zijn zich bewust van hun kracht. Ze komen met hun kracht en kwetsbaarheid op een transparante manier naar buiten. Alle mensen leven vanuit gelijkwaardigheid met elkaar want alles wat in de ene leeft, leeft ook in de ander. Mensen nemen de volle verantwordelijkheid voor alle krachten die in hen leven.  zowel de mooiste als de wreeedste krachten worden in liefde en in het licht gebracht. Tegenstrijdigheden lossen zich weer op tot tegenstellingen die op een hoger vlak samenkomen. Ieder heeft nu zijn binnenwereld als zijn kompas en ieder leeft vanuit zijn innerlijke waarheid. Maar deze waarheden botsen niet met elkaar maar sluiten juist bij elkaar aan omdat ze allen afgestemd zijn op de universele liefde. Innerlijk en uiterlijk leiderschap kunnen daardoor samenvallen. 
 
Mannen en vrouwen vormen vanuit hun seksuele en liefdesverbinding een stevig draagvlak in de wereld. Ze komen vanuit hun innerlijke vrede tot samenwerking en creatieve processen.
Mensen staan anders in het leven. Iedereen geeft zijn gaven en talenten. Voor iedereen is er plaats. Mensen stimuleren en steunen elkaar. Kinderen worden in hun echte talenten gezien en krijgen leraars die hen helpen openbloeien.
 
Mensen gaan samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Mensen brengen samen veel tijd door in rust en meditatie. Ze vertellen elkaar hun visioenen en beelden. Ieder geeft leiding aan zijn eigen leven, en leeft vanuit zijn innerlijke kracht. Niemand zal zich boven de ander verheffen of zichzelf kleiner maken, want ieder weet dat hij daardoor zichzelf en het geheel uit balans brengt.
 

De basis van het leven is de verbinding en gelijkwaardigheid naar elkaar. De mens gaat zijn plaats innemen tussen de andere levensvormen. Er is geen behoefte aan vervuiling van de aarde, van zichzelf en van de ander. Misbruik en uitbuiting horen tot het verleden.

 

Oude wonden worden geheeld. Mensen gaan nu pas goed beseffen welke liefdeloze maatschappij ze samen jarenlang hebben gecreëerd. De controle, angst en machtstructuren worden massaal opgeruimd. Ieder volk leeft in zijn eigen land, met echt respect voor andere culturen en volkeren. Leiders zijn mensen die zelf in innerlijke rust en vrede leven, en in staat zijn om alles wat in het volk leeft samen te brengen en tot kracht te bundelen met elkaar. Ze leven vanuit waarlijk dienend leiderschap.

  

Klas 6: De maatschappij die in rust en vrede samenleeft.

 

Mensen leven vanuit hun autonomie en kracht. Er is rust tussen mannen en vrouwen en vrede met elkaar.

De seksuele kracht is in zijn ware kracht hersteld.

Ze werken gelijkwaardig met elkaar samen, terwijl ieder zijn talenten geeft.

Er is plaats voor iedereen vanuit overvloed en dankbaarheid naar het leven. Ieder is bezig zijn eigen levensplan vorm te geven, zoals hij dat diep in zichzelf voelt leven.

We kiezen leiders die krachtig en kwetsbaar zijn en zichzelf openlijk laten zien en innerlijk leiderschap als basis hebben.

 

 

Klas 7: De maatschappij die vanuit de universele liefde leeft.
 
Alle  mensen zijn ontwaakt en leven in vrede met zichzelf. Vrouwen en mannen leven opnieuw vanuit hun oorspronkelijk geven en ontvangen. Kinderen worden opgevoed om open te bloeien. We creëren samen een liefdevolle wereld, vanuit een overvloedsbewustzijn waarbij ieder zijn gave geeft.
 

Mensen werken gelijkwaardig samen met elkaar. Mensen gaan steeds meer in zichzelf de fijnere trillingen ervaren. Naast de grofstoffelijke wereld van de materie is er een fijnstoffelijke wereld van energie en trillingen die het hele samenspel bepaalt. Steeds meer mensen gaan vanuit een hogere vibratie leven waarbij hun zintuigen heldere vermogens krijgen. Ze kiezen leiders die zelf in rust en vrede leven. Ze geven leiding met respect voor ieders innerlijk weten en innerlijk leiderschap. Het zijn leiders die spiritueel hoog ontwikkeld zijn en leiding geven vanuit de zijnskwaliteit van rust en meditatie. Op deze manier leeft de wereld transparant en in verbinding met alle leven en in overgave aan het grotere geheel.

 

Een uitgebreide vergelijking tussen de wereld van klas twee en de wereld van klas zes kan je vinden bij "boeken" in de bundel: "een land van angst en tekort, een land van liefde en overvloed". In deze bundel van 65 pagina’s vergelijk ik op alle terreinen beide werelden met elkaar door een reis naar het ene en het ander land te maken. Bij "boeken" kan je dit bestellen.

^ Naar boven